Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Pas Viešpatį iškeliavo ilgametė Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narė Janina Liaugaudienė (1939 05 04 – 2023 04 03)

Paskelbta: 2023-04-03

 ... aš pro verksmą girdžiu tavo kuždesį tylų: paskutinis pavasaris man... paskutinis... (J.Jakštas)

 Balandžio 3 d. į gailestingojo Dievo Tėvo namus iškeliavo ilgametė Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos narė, buvusi choro seniūnė Janina Liaudgaudienė.

Su liūdesiu ir malda išgyvename šią netektį.

Nuoširdžiai užjaučiame Janinos šeimą, artimuosius, meldžiame visiems Dievo paguodos ir dvasios stiprybės.

 Janina Liaugaudienė apie 40 metų giedojo Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Sumos chore. Nuo 2002 metų buvo šio choro seniūnė ir aktyvi Pastoracinės tarybos narė.

 Ji noriai dalyvaudavo visuose parapijos renginiuose, talkose, rūpestingai atliko jai pavestas pareigas.

 Jos dėka Sumos choras turėjo gražių tradicijų: bendros kultūrinės išvykos, buvo palaikomi ryšiai su kitų parapijų chorais, įvairių švenčių bei choro narių gimtadienių šventimas. Janina asmeniškai rūpinosi, kad choro nariai dalyvautų visose šventėse tiek parapijoje, tiek arkivyskupijoje.

Būdama Pastoracinės tarybos nare visada aktyviai dalyvaudavo įvairių parapijai aktualių klausimų sprendime, drąsiai reikšdavo savo nuomonę, tačiau niekada nesistengė ją primygtinai primesti kitiems.

 Parapijiečiai Janiną pažinojo ne tik kaip ilgametę choro giesmininkę, bet kaip dėmesingą, paslaugią, visada besišypsančią, geros nuotaikos.

Visas asmenines problemas, nesėkmes, nuoskaudas ji sugebėjo paslėpti giliai širdyje, patikėdama Dievo valiai, nes buvo pamaldi, nuoširdžiai išpažįstanti Kristaus mokslą.

Janina Liaugaudienė 2009 m. gruodžio 05 d. Tūkstantmečio jubiliejaus proga už nuoširdų, sąžiningą, pareigingą ir aktyvią veiklą parapijoje buvo apdovanota Kauno arkivyskupijos medaliu, o 2011 m. gruodžio 26 d., minint Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 7-ąsias konsekravimo metines, apdovanota padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ .

 Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia....

 

Urna su Janinos Liaugaudienės palaikais bus pašarvota 2023 m. balandžio 5 d., trečiadienį, 10.00 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) . Šv. Mišių malda už Janiną – 13.00 val. 

Po šv. Mišių – išlydėjimas į Eigulių kapines.

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021