Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2010 m. Didysis Velykų tridienis

Paskelbta: 2010-03-22

Balandžio 1 d., Didysis ketvirtadienis, 18.00 val. Paskutinės vakarienės Mišios;

Ryte, 10 val., vyskupas su kunigais Kauno arkikatedroje aukoja Krizmos Mišias, kurių metų pašventinami Ligonių patepimo aliejus ir šv. Krizmos aliejus. Kunigai atnaujina savo kunigystės įžadus, o pasauliečiai katalikai kviečiami į bendrą maldą už savo ganytojus. Didysis ketvirtadienis yra kunigystės įsteigimo diena.
Vakare aukojamos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios. Po šv. Mišių pagarbinimui išstatomas Švč. Sakramentas.
Šią dieną giedantys ar pamaldžiai kalbantys himną „Kūno paslaptį garbingą” įprastinėmis sąlygomis gali pelnyti visuotinius atlaidus.
Balandžio 2 d., Didysis penktadienis, 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos;

Šią dieną prisimenama Kristaus Kančia ir mirtis ant kryžiaus. Katalikai yra įpareigoti laikytis sauso pasninko ir visiškos rimties. Šią dieną neaukojamos šv. Mišios, tačiau atliekamos Kristaus Kančios pamaldos. Kunigas puola kniūbsčias ir gulasi kryžiumi prieš altorių, melsdamas Dievą atleidimo savo bendruomenei ir visam pasauliui, atsiprašydamas už visų nuodėmes. Dalyvaujantys pamaldose tuo metu atsiklaupia ir jungiasi su kunigu savo malda ir atgaila už asmenines, šeimos ir visuomenės nuodėmes.
Pamaldų metu priklaupimu ir pabučiavimu pagarbinamas kryžius. Kryžiaus pagarbinimu įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Balandžio 3 d., Didysis šeštadienis, 20.00 val. Velyknaktis;

Šią dieną Bažnyčia budi prie Kristaus kapo, apmąstydama Jo kančią ir mirtį.
Vakare prasideda Velykų vigilijos pamaldos. Šventinama ugnis, vanduo, atnaujinami Krikšto įžadai. Į pamaldas reikia atsinešti po žvakę.
Šventintas vanduo bus duodamas tik pasibaigus pamaldoms, todėl pamaldų metu nereikia stengtis jo gauti, nes trukdoma maldai.
Šią dieną už Krikšto įžadų atnaujinimą įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.
Yra senas paprotys šventinti velykinio stalo valgius. Mūsų bažnyčioje velykiniai valgiai šventinami po vakarinių šv. Mišių, Velykų dienoje – po Prisikėlimo šv. Mišių.

Balandžio 4 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos). Prisikėlimo pamaldos 8.00 val. mažojoje ir Paminklinėje bažnyčiose; po to 11.00; 12.30 ir 18.00 val.;

Po Prisikėlimo šv. Mišių, senu krikščionišku papročiu tinka šventu pabučiavimu sveikinti savo šeimos narius, draugus, pažįstamus ir kitus krikščionis, džiaugiantis Kristaus pergale prieš mirtį ir nuodėmę.
Balandžio 5 d., antrąją Velykų dieną, pamaldos sekmadienio tvarka.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021