Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Šiluvos jubiliejus

Pamaldos rengiantis Jubiliejui

  Sekmadieniais 10.40 val. (prieš Sumą) giedama Švč. M. Marijos litanija.
  Šeštadieniais 17.30 val. (prieš vakarines šv. Mišias) kalbamas Rožinis.

Specialūs renginiai

Visi Jubiliejui skirti arkivyskupijos renginiai http://www.siluva.lt/

2007 m.

2008 m.

Kitų parapijos renginių ieškokite parapijos renginių bendrame tvarkaraštyje...

Pastoracijos kryptys ir atsinaujinimo siekiai rengiantis Jubiliejui

Parapijos atsinaujinimas ir dvasinių pašaukimų ugdymas

 1. Ugdant sąmoningą ir maldingą Eucharistijos šventimą, puoselėti ir skatinti :
  – parapijos tikinčiųjų bendruomeniškumą;
  – meilę Dievui ir artimajam.
 2. Ugdant dvasinius pašaukimus asmeniniu pavyzdžiu skelbti ir liudyti Gerąją naujieną jaunimo tarpe.
 3. Iškilmingomis šv. Mišiomis, procesijomis, susitikimais su parapijiečiais žadinti norą atsinaujinti ir skatinti aktyviu dalyvavimu parapijos gyvenime liudyti Kristų.

Jaunimo pastoracija

 1. Įsteigti jaunimo Šv. Rašto skaitymo ir šv. Rožinio maldos grupę;
 2. Palaikyti Šv. Damijono jaunimo maldos grupelės veiklą ir iniciatyvas;
 3. Jaunimą skatinti artimo meilės darbams Žaliakalnio vaikų dienos centre;
 4. Siekti bendruomeninio giedojimo per sekmadienio vakaro jaunimui skirtas Mišias (padauginti giesmynėlius, kartu su susirinkusia bendruomene prieš Mišias pasirepetuoti);
 5. Atnaujinami procesijoms skirti jaunimo liturginiai rūbai;
 6. Gilinant jaunimo tikėjimą, atnaujinti Katekizmo žinias.
 7. Aktyviau įsijungti į liturginių metų šventes.

Caritas veikla

 1. Puoselėti Dievo ir artimo meilę, teikti visokeriopą ne tik materialinę, bet ir dvasinę pagalbą šeimoms, kuriose silpnas tikėjimas.
 2. Skatinti šeimas įsilieti į parapijos bendruomeninį gyvenimą.
 3. Ugdyti meilę ir maldingumą Dievo Motinai Marijai.
 4. Asmeniniu pavyzdžiu liudyti ir skelbti Švč. M. Marijos apsireiškimą Šiluvoje. Tuo tikslu studijuoti literatūrą, dalintis mintimis apleistose, silpno tikėjimo šeimose.
 5. Asmeniškai įsijungti ir skatinti lankomas, remiamas šeimas, artimuosius dalyvauti:
  – Švč. Sakramento adoracijoje;
  – sekmadieniais šv. Mišiose;
  – reguliariai švęsti Atgailos sakramentą;
  – pagal galimybes dalyvauti renginiuose, vykstančiuose parapijoje, arkivyskupijoje, Šiluvoje.
 6. Dalyvauti Švč. M. Marijos paveikslo piligriminėje kelionėje
 7. Studijuoti šv. Raštą, organizuoti susitikimus su parapijos kunigais, kurie padėtų giliau suvokti Dievo žodį.
 8. Paskirti vieną dieną per savaitę Gyvojo Rožinio maldai, pakviesti kartu melstis globojamas, lankomas šeimas, artimuosius.
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021