Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Gyvojo Rožinio draugija

Rožinio draugijos nariai meldžiasi Rožinį

"Palaimingasis Marijos rožini, švelnioji grandine, jungianti mus su Dievu!"

"O rožini, palaimintas Marijos, švelnioji grandine, jungianti mus su Dievu, meilės ryšy, vienijantis mus su angelais, išminties bokšte, atsilaikantis prieš pragaro antpuolius, saugusis uoste jūros katastrofoje, daugiau tavęs nebepamesime. Tu būsi mūsų paguoda merdėjimo valandą. Tau skiriamas paskutinis gęstančio gyvenimo bučinys. Ir paskutinis garsas mūsų lūpose bus tavo malonus vardas, o Pompėjos Rožinio Karaliene, o brangiausioji mūsų Motina, o Nusidėjėlių Gynėja, o Aukščiausioji Nuliūdusiųjų Paguoda! Būk palaiminta visur, šiandien ir visada, žemėje ir danguje". (pal. Baltramiejus Longas, rožinio apaštalas)

Dvasios vadovas - kun. Nerijus Pipiras

Koordinatorė – Valerija Lietuvnikienė, mob. tel. 8 65197756

Atnaujinta 2017 m., į nenutrūkstamą maldos grandinę kasdien jungiasi 135 nariai.

Kas gali tapti šios draugijos nariu?

Gyvojo Rožinio nariu gali tapti kiekvienas nuo vaiko iki senjoro;

TIKSLAI

 • Gerbti Dievo Motiną, maldaujant Tautai dvasinio atgimimo, taikos Lietuvai ir pasauliui;
 • Melsti Švč. Trejybę atsivertimo malonės tiems, kurie nepažįsta Kristaus mokslo;
 • Ypatingai melstis už jaunimo moralinį atgimimą;
 • Malda sustiprinti tarpusavio ryšius, prašant sveikatos, kantrybės, meilės ir kitų dorybių
 • Maldoje prisiminti mirusius dvasininkus ir Gyvojo Rožinio narius;
 • Kiekvieną dieną Gyvojo Rožinio draugijos narys privalo sukalbėti priskirtą Rožinio dalies slėpinį pagal tą mėnesį paskelbtą popiežiaus ir vietinę intenciją.
 • Apaštalauti, skleidžiant tikėjimo tiesas bei Gyvąjį Rožinį;
 • Bendradarbiauti su kitų parapijų Gyvojo Rožinio draugijomis;
 • Aktyviai dalyvauti atlaiduose, rekolekcijose įvairiuose tikėjimą stiprinančiuose kursuose, dalyvauti piligriminėse kelionėse;
 • VEIKLA:

  (apie Gyvojo Rožinio draugijos veiklą prašome skaityti parapijos įvykiuose)

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021