Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Marijos legionas

Marijos legiono moterys su dvasios tėvu
Marijos legiono veikla nutraukta 2017 metais

Marijos legiono tikslai

  • Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (su intencijomis).
  • Vesti pokalbius su parapijos šeimų nariais, maldos pagalbininkais, adoruotojais apie gyvybę, santuoką, sakramentus ir šeimą kaip pamatinę žmonių bendruomenės vertybę.
  • Kviesti bendrai maldai adoracijos metu už šeimas, patiriančias įvairius sunkumus.
  • Iškilmingai ir pagarbiai pravesti ACIES šventę Kristaus Prisikėlimo bazulikoje – Marijos legiono narių ir maldos pagalbininkų bei tikinčiųjų pažado atnaujinimą tarnauti Švč. M. Marijai.
  • Aktyviai dalyvauti atlaiduose piligriminėse kelionėse su parapijos maldos pagalbininkais atstovaujant parapiją su tam įsteigta Prisikėlimo parapijos Marijos legiono vėliava.
  • Įrengti mažosios Prisikėlimo bažnyčios skelbimų lentoje stendą apie Marijos legiono nuveiktus darbus ir šių metų planus.
  • Lankyti Prisikėlimo parapijoje veikiantį Biblijos studijos būrelį, dalyvauti rekolekcijose ir kituose tikėjimo tiesas stiprinančiuose sambūriuose.

Veikla:

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021