Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Paminklinė Kristaus Prisikėlimo šventovė dedikuota Dievui

Iškilmingos dedikacijos šv. Mišios, 2004 m. gruodžio 26 d.

Paminklinė Kristaus Prisikėlimo šventovė Dievui iškilmingai dedikuota 2004 m. gruodžio 26 d. Iškilmėms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, visi Lietuvos vyskupai, apie pusę šimto kunigų, LR prezidentas Valdas Adamkus, Kauno miesto vadovai, Seimo atstovai, per penkis tūkstančius tikinčiųjų.

Negalėjęs pamaldose dalyvauti apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas Kauno arkivyskupui atsiuntė Šventojo Tėvo sveikinimo telegramą, pasirašytą Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Angelo Sodano. Joje rašoma:

„Šventasis Tėvas nuoširdžiai sveikina visus arkivyskupijos tikinčiuosius ir kartu džiaugiasi Kaune atstatytos mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčios dedikacijos proga. Jo Šventenybė, linkėdamas, kad šis įvykis stiprintų vis karštesnį pasitikėjimą prisikėlusiuoju Kristumi ir istorijos Viešpačiu, kviečia brangius arkivyskupijos ir visos šalies katalikus tapti karštais prisikėlusio Kristaus liudytojais ir meilės civilizacijos kūrėjais. Kad išsipildytų šie linkėjimai, popiežius meldžia Dievą gausių Dangaus malonių ir iš širdies suteikia apaštališkąjį palaiminimą Jūsų Ekscelencijai, kunigams, tikintiesiems – visiems įvairiais būdais prisidėjusiems atstatant šventovę ir liturginių apeigų dalyviams.“

Iškilmių dalyviai, 2004 m. gruodžio 26 d.

Pamaldų pradžioje žodį taręs Kauno Prisikėlimo parapijos klebonas bei Atstatymo tarybos vadovas kun. Vytautas Grigaravičius trumpai priminė statybos sumanymo bei įgyvendinimo istoriją. „Šiandien švenčiame šviesos pergalę prieš tamsą, teisingumo triumfą“, – sakė kun. V. Grigaravičius ir paprašė Kauno arkivyskupo bei vyskupų dedikuoti šią šventovę Dievui ir paaukoti šv. Mišių auką „už gyvus ir mirusius geradarius, už mūsų brangią Tėvynę Lietuvą ir jos žmonių ateitį“.

Per pamokslą Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius kalbėjo, jog Dievo apvaizda leido Prisikėlimo šventovei nueiti ilgą kryžiaus kelią, tačiau sykiu lėmė, kad ji būtų šventinama visuotinei Bažnyčiai švenčiant Eucharistijos metus. „Tikime, jog nuodėmę ir mirtį nugalėjęs Kristus visiems laikams sugrįžo į savo namus“, – sakė Kauno ganytojas.


Kauno arkivyskupas metropolitas pasirašo po Konsekracijos aktu, 2004 m. gruodžio 26 d.

Iškilmingos dedikacijos šv. Mišios, 2004 m. gruodžio 26 d.

Pamaldų pabaigoje visi vyskupai, kunigai bei garbūs svečiai pasirašė po iškilmingu Kristaus Prisikėlimo šventovės dedikacijos aktu. Pabaigoje trumpą žodį taręs LR prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad ši šventovė yra Lietuvos pasididžiavimas, nemarių tautos vertybių simbolis. „Tikiu, kad Prisikėlimo bažnyčia visada primins mums jos reikšmę, sutelks tautą džiaugsmingomis ir sunkiomis valandomis“, – sakė Lietuvos prezidentas.

„Bažnyčios žinios“

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021