Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
A†A Vyskupas emeritas Romualdas KRIKŠČIŪNAS


  

Vyskupas emeritas,
titulinis Amajos vyskupas, 
bažnytinės t. dr.

Romualdas KRIKŠČIŪNAS

1930 07 18 – 2010 11 02

 

Vyskupas Romualdas Krikščiūnas gimė 1930 m. liepos mėn. 18 d. pašto tarnautojų šeimoje, Kaune.  

1937–1941 m. mokėsi Kauno „Saulės“ pradžios mokykloje. 1941–1950 m. mokėsi Kauno m. VI gimnazijoje ir ją baigė.

1950 07 01 d. įstojo i Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1954 m. rugsėjo 12 d. pašventintas kunigu.

1954 10 11 paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru. 1959 paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu.

1959–1963 m. studijavo Romoje, Laterano popiežiškajame universitete, apgynė bažnytinės teisės daktaro laipsnį.

1963 08 08 skiriamas Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu ir Kunigų seminarijos dėstytoju, šiose pareigose dirbo iki 1973 07 06.

1963–1964 ir 1965–1967 m. lydėjo Lietuvos hierarchus į Vatikano II Susirinkimą.

1969 02 03 skiriamas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaru.

1969 11 07 nominuotas tit. Amajos vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaru. 1969 m. gruodžio 21 d. Kauno arkikatedroje konsekruotas vyskupu.

1973 07 06 – 1983 07 14 Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius.

Nuo 1983 07 17 vyskupas emeritas.

2010 11 02 d. vyskupas Romualdas Krikščiūnas iškeliavo į Viešpaties namus. Jis ilsisi mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia....

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021