Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Vikaras kun. teol. lic. Nerijus Pipiras
Teol. lic.,
LSMU Kauno klinikų kapelionas,
Kauno krašto ateitininkų vietovės dvasios tėvas,
Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės bylų vicepostulatorius

Vikaras kun. Nerijus PIPIRAS
    Gim. 1981 08 11
    Kun. 2014 05 18
    Parapijoje nuo 2021 06 24

Gimė Utenoje. Netrukus buvo pakrikštytas Salako (Zarasų raj.) Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijoje. Čia priėmė ir Pirmąją šv. Komuniją.

2000 m. baigė Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją ir įstojo į Kauno kunigų seminarijos parengiamąjį kursą.

2007 m. baigė bakalauro studijas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete.

2009 m. VDU baigė Pastoracinės teologijos magistro studijas ir dirbo VšĮ Kauno Paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (dabar - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras) profesijos ir dorinio ugdymo mokytoju.

2013 m. baigė Kauno kunigų seminariją.

2013 08 18 Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ suteikė diakono šventimus ir paskyrė pastoracinei praktikai į Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką.

2014 05 18 Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ suteikė kunigo šventimus ir paskyrė vikaro tarnystei į Kauno Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapiją.

2015 04 14 – 2018 06 19 - Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras.

2018 06 19 – 2021 06 24 - Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras.

2021 06 24 paskirtas Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru.

Nuo 2014 m. yra LSMU Kauno klinikų kapelionas;

Nuo 2017 m. - Kauno krašto ateitininkų valdybos dvasios vadas ir Ateitininkų federacijos valdybos narys;

Nuo 2019 m. Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų vicepostulatorius. Yra išleidęs ir sudaręs keletą knygų, priklauso Nepriklausomųjų rašytojų sąjungai.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021