Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Rezidentas kan. Robertas PUKENIS
Kanauninkas, bažn. ir civ. teisės dr., italų teisės dr., teol. lic.

Kan. dr. Robertas PUKENIS
    Gim. 1955 07 23
    Kun. 1979 05 27
    Parapijoje nuo 2008 10 12

1974 m., baigęs Anykščių A. Vienuolio vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1979 m. gegužės 27 d. Panevėžio Katedroje buvo įšventintas kunigu ir paskirtas dirbti Krekenavoje vikaru.

1981 metų kovo mėn. pradėjo dirbti Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vikaru.

Nuo 1985 metų kartu buvo Uliūnų bažnyčios klebonas.

1989 m. birželio mėn. paskirtas klebonu į Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčią.

1983 m. sausio mėn. kun. R. Pukeniui buvo suteiktas teologijos licenciato laipsnis.

1992 - 1997 m. studijavo Romoje, Laterano popiežiškajame universitete bažnytinę ir civilinę teisę, apgynė doktoratą.

Nuo 1997-ųjų iki 2002-ųjų studijavo italų civilinę teisę Lumsos universitete Romoje, apgynė doktoratą iš romėnų teisės.

2002 metų vasario mėn. pradėjo dėstyti Katalikų teologijos fakultete prie Vytauto Didžiojo universiteto ir Politologijos institute. Dabar yra Bažnytinės teisės katedros vedėjas Teologijos fakultete.

Nuo 2002 m. vasario 28 d. iki 2003 m. lapkričio 25 d. buvo Kauno arkivyskupijos oficiolas.

2003 m. rugsėjo 16 d. vyskupo J.Kaunecko paskirtas Panevėžio vyskupijos generalvikaru.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021