Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
A†A Altarista jubiliatas
kun. Vaclovas Aleksandravičius

Altarista jubiliatas kun. Vaclovas ALEKSANDRAVIČIUS
    Gim. 1916 12 13
    Kun. 1942 12 19
    Parapijoje nuo 1980 m.

Gimė Čiobiškio miestelyjje, užaugo 8 vaikų šeimoje.

Tėvelis buvo vargonų meistras ir vargonininkas, mama paprasta kaimo moterėlė, kuri rūpinosi šeima.

Kun. Vaclovas paveldėjo gabumus iš tėvo. Būdamas 10-ties metų giedojo „Valandas“ ir vargonavo bažnyčioje.

Kunigu įšventintas 1942 12 19

1928 m. baigė Pradžios mokyklą Nemaniūnuose, Prienų r.

1930-1935 m. mokėsi Alytaus gimnazijoje.

1935 m. įstojo į kunigų seminariją, kurią baigė ir 1942 m. įšventintas kunigu.

1941-1943 m. studijavo Kauno konservatorijoje.

1943-1945 m. dirbo vikaru Šaulėnų parapijoje, 1945 - 1948 m. Krakių parapijoje.

1948 m. paskirtas klebonu į Paliepius ir po 2 mėn. perkeltas į Šiluvos parapiją administratoriaus pareigoms, vėliau - Pabaiskas, Girdžiai, Vadžgiris.

1954-1958 m. Kauno Šv.Kryžiaus parapijos klebonas.

1958-1969 m. Kauno arkikatedros bazilikos administratorius. Vėliau klebonavo Skarulių, Šimkaičių, Upininkų parapijose.

1980 07 26 paskirtas Kauno šv. Antano bažnyčios vikaru altarista.

1981 06 30 paskirtas toms pačioms pareigoms Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

2014 03 29 d. alt. jubil. kun. Vaclovas Aleksandravičius iškeliavo į Viešpaties namus. Jis ilsisi mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia....

atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021