Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Rezidentas vik. kun. mgr. Povilas Narijauskas
Muzikos  magistras; Marijos radijo programų direktorius

Vikaras rezidentas kun. Povilas NARIJAUSKAS
    Gim. 1974 03 02
    Kun. 2008 04 12
    Parapijoje nuo 2016 11 09

Gimė Vilniuje.

1992 m. baigęs Vilniaus 45 vidurinę mokyklą, įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos parengiamąjį kursą.

1994 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I kursą.

2002 m. baigęs akademiją įgijo muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį su  atlikėjo profesine kvalifikacija.

2002 m. įstojo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją.

2007 m. baigęs studijas, įgijo religinio mokslo magistro ir teologijos bakalauro mokslinius laipsnius.

2007 01 22 įšventintas diakonu ir paskirtas į Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapiją.

2008 04 12 gavo kunigo šventimus ir pradėjo eiti vikaro pareigas Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijoje.

2011 m. skiriamas Mykolo Romerio universiteto kapelionu.

Nuo 2012 m. dirbo vikaru Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijoje.

2014 m. skiriamas Vilniaus akademinės sielovados centro vadovu.

2015 m. skiriamas Nacionaliniu delegatu universitetinei sielovadai.

2016 06 01 pradėjo dirbti Marijos radijo programų direktoriumi.

2016 11 09 skiriamas rezidentu vikaru Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

 

 

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015